REGULAMIN KONKURSU „Zgłoszenia do programu Zagadkowa Wyspa”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ DEFINICJE

 

§ 1

Podmiotem urządzającym konkurs wiedzowy „Zgłoszenia do programu Zagadkowa Wyspa " jest: Monroe Management z siedziba w Mississuga, Ontario 25-2700 Battleford Rd., zwana dalej: „Organizatorem”.

 

§ 2

W konkursie wiedzowym mogą wziąć udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i stałe miejsce zamieszkania w Polsce oraz spełniające wszystkie postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia mają następujące znaczenie: 

                                      

1)      Audycja - audycja pod nazwą " Zagadkowa Wyspa" emitowana na żywo w programie telewizyjnym,

 

2)      Dane osobowe - informacje dotyczące Uczestnika, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania.

 

3)      Komisja sprawdzająca – powołana przez Organizatora komisja w składzie: Przewodniczący Komisji, Wiceprzewodniczący Komisji i Sekretarz Komisji, zapewniająca prawidłowość urządzania i przebiegu Konkursów,

                                                           

4)      Konkurs - konkurs wiedzowy pod nazwą "Zgłoszenia do programu Zagadkowa Wyspa" organizowany w trakcie emisji Audycji przez Organizatora, przy czym Organizator zastrzega, że w ramach jednej Audycji może zostać przeprowadzonych wiele Konkursów, a o rozpoczęciu i zakończeniu każdego z nich informuje widzów Prowadzący Audycję,

                                      

5)      Nagroda - świadczenie pieniężne przyznawane przez Organizatora za zwycięstwo w Konkursie. O rodzaju i wysokości nagród w konkretnym Konkursie Uczestnicy są informowani przez Prowadzącego Audycję. O rodzaju, gatunku, jakości i wartości nagród w danych Konkursie decyduje wyłącznie Organizator,

                                    

6)      Połączenie niezrealizowane - połączenie, w trakcie którego nie następuje nawiązanie łączności z systemem informatyczno - telekomunikacyjnym Organizatora, na przykład na skutek wybrania błędnego numeru telefonicznego lub zajętości linii telefonicznej,

                                      

7) Połączenie przekierowane do studia - połączenie, w trakcie którego Uczestnik łączony jest z osobą Prowadzącą Audycję, w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie konkursowe,

 

8) Połączenie zrealizowane - połączenie, w trakcie którego Uczestnik nawiązuje łączność z osobą lub systemem informatyczno - telekomunikacyjnym Organizatora. Połączenia zrealizowane są rejestrowane w systemie informatyczno - telekomunikacyjnym Organizatora,

                                       

9) Prowadzący Audycję - osoba, która jest  gospodarzem danego odcinka Audycji.  Zadaniem Prowadzącego Audycję jest między innymi przedstawienie podstawowych zasad Konkursów, zadań do rozwiązania, prezentowanie nagród oraz informowanie zwycięzców (Uczestników, którzy prawidłowo odpowiedzieli na pytanie konkursowe), o fakcie wygranej w Konkursie,

                                      

10) Uczestnik - osoba, która zgłosiła się do udziału w Konkursie poprzez wybranie jednego z numerów telefonu podanych przez Prowadzącego Audycję, w trakcie Audycji, dzwoniąc z numeru telefonu umożliwiającego jego identyfikację (tj. takiego, którego numer nie jest numerem zastrzeżonym lub nie identyfikującym się),

         

11)     Zgłoszenie telefoniczne - wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika poprzez wykonanie połączenia telefonicznego z telefonu stacjonarnego lub komórkowego, według zasad określonych przez Organizatora.

 

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

§ 5

1. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. Powyższy warunek Uczestnik potwierdza przed odbiorem nagrody.

                                      

2. Zgłoszenie telefoniczne do Konkursu następuje poprzez wykonanie połączenia telefonicznego z telefonu stacjonarnego lub komórkowego, według zasad określonych przez Organizatora i oznacza, że Uczestnik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz warunków Konkursu.

                                      

3. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na:

a)   przetwarzanie swoich Danych osobowych przez podmiot wyznaczony przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wydawania nagród. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia. Administratorem Danych osobowych Uczestników, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  jest Organizator;

b) wykorzystywanie swoich Danych osobowych oraz głosu i/lub wypowiedzi przez Organizatora, dla potrzeb emisji Audycji oraz dla celów promocji Audycji lub Organizatora, z zastrzeżeniem, ze upublicznione przez Organizatora dane będą ograniczały się (co najwyżej) do imienia, nazwiska i miasta zamieszkania Uczestnika.

 

                     

                                       

III. PRZEBIEG KONKURSU ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

§ 6

1. W trakcie Audycji może zostać rozegranych kilka Konkursów.

                                      

2. Prowadzący Audycję przedstawia podstawowe zasady Konkursu, zadanie konkursowe dla widzów oraz podaje numery telefonów, pod które mogą oni dokonywać Zgłoszeń telefonicznych do Konkursu, w czasie przez niego wskazanym.

 

3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w trakcie danego Konkursu dokonać Zgłoszenia telefonicznego dzwoniąc z numeru telefonu, umożliwiającego jego identyfikację (tj. z numeru, który nie jest numerem zastrzeżonym lub nie identyfikującym się):

 

a)   pod numer telefonu 0704 304 304 [koszt połączenia brutto- 3,92 zł (3, 19 zł netto)]; na powyższy numer telefonu mogą się zgłaszać Uczestnicy  korzystający z telefonu stacjonarnego lub komórkowego

albo                                   

b) pod numer *7304  [koszt połączenia brutto 3,69 zł brutto (3,00 zł netto)]; na powyższy numer telefonu mogą się zgłaszać Uczestnicy korzystający z  telefonu komórkowego

 

W trakcie zgłoszenia telefonicznego zadawane jest pytanie wiedzowe, na które Uczestnik konkursu zobowiązany jest udzielić odpowiedzi po odegranym sygnale.

 

4.   Zadaniem Uczestników jest udzielenie w najkrótszym czasie prawidłowej odpowiedzi na pytanie wiedzowe zadane w trakcie połączenia telefonicznego zgodnie z odtwarzaną instrukcją. Czas odpowiedzi na pytanie liczony jest w systemie informatyczno-telekomunikacyjnym Organizatora od momentu odegrania sygnału po odtworzeniu pytania do momentu wybrania na klawiaturze telefonu cyfry potwierdzającej opcję odpowiedzi na zadane pytanie. Maksymalny czas na udzielenie odpowiedzi po odegranym sygnale wynosi 10 sekund. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi w ww. czasie odpowiedź nie jest uznawana za odpowiedź prawidłową.

 

5. Uczestnicy mogą wykonać nieograniczoną ilość połączeń, przy czym każdorazowe kolejne połączenia powodują ponowne pobranie opłaty.

                                      

6. Każde zgłoszenie telefoniczne, które zostanie połączone z systemem informatyczno - telekomunikacyjnym Organizatora jest rejestrowane przez komputer Organizatora i jest uznawane za zrealizowane, w związku z tym pobierana jest za nieopłata określona w ust. 3 niniejszego paragrafu; dotyczy to także zgłoszeń, które nie uzyskały połączenia ze studiem.

                       

7. System komputerowy automatycznie przekierowuje połączenie Uczestnika do studia albo oddzwania na numer, którego użytkownik odpowiedział na zadane pytanie wiedzowe w czasie kwalifikującym go do połączenia i łączy tego Uczestnika Konkursu ze studiem.

 

8. Zadaniem Uczestnika połączonego ze studiem jest prawidłowe rozwiązanie zadania konkursowego przedstawionego przez Prowadzącego Audycję.

                                

9. Konkurs zostaje rozwiązany w momencie podania przez Uczestnika, połączonego ze studiem, prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane na antenie. W tym momencie nabór uczestników Konkursu zostaje zakończony. Jeżeli minie czas wyznaczony na przeprowadzenie Konkursu, a w tym okresie żaden Uczestnik nie poda prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe, Konkurs zostaje zakończony bez wyboru zwycięzcy.

                                     

10.     Osoby, które wykonały Zgłoszenie telefoniczne po zakończeniu Audycji lub przed jej rozpoczęciem, a także po zakończeniu lub przed rozpoczęciem danego Konkursu nie będą brane pod uwagę do jako Uczestnicy Konkursu.

                                      

11. Zasady zgłaszania prawidłowego rozwiązania każdego zadania konkursowego oraz czas na zgłaszanie się Uczestników do danego Konkursu jest za każdym razem ogłaszany przez Prowadzącego Audycję.          

                                      

12.     Organizator jeden raz podejmuje próbę uzyskania połączenia z Uczestnikiem, który wykonał połączenie spełniające warunki określone w ust. 4 niniejszego paragrafu. Za każdym razem czas oczekiwania na połączenie wynosi maksymalnie 3 sygnały - przy braku odpowiedzi ze strony Uczestnika i trzy sekundy - w przypadku sygnału zajętości.

W przypadku, gdy Uczestnik nie odbierze w wymaganym czasie telefonu lub gdy upłynie czas sygnału zajętości albo w przypadku zgłoszenia się skrzynki pocztowej (poczty głosowej) Uczestnika, Uczestnik nie zostaje połączony ze studiem i traci prawo gry o Nagrodę, a Prowadzący Konkurs podejmie próbę połączenia z kolejnym Uczestnikiem, zgodnie z zasadami określonymi w ustępach powyżej.

                                      

13. Jeżeli połączenie z Uczestnikiem zostanie przerwane zanim nastąpiło przekierowanie do studia lub po połączeniu ze studiem, ale przed udzieleniem przez Uczestnika odpowiedzi, Uczestnik nie nabywa prawa do Nagrody. W takiej sytuacji zostaje wyłoniony kolejny Uczestnik zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

                                      

14.     W sytuacji, gdy po podaniu przez Uczestnika prawidłowej odpowiedzi na antenie nastąpi rozłączenie połączenia przekierowanego do studia, wówczas Organizator Konkursu połączy się jeszcze raz z Uczestnikiem, jeżeli będzie to możliwe ze względów technicznych, w celu uzyskania danych niezbędnych do przyznania Nagrody.    

                                      

15.     Aby uzyskać prawo do nagrody Uczestnik Konkursu, z którym uzyskano połączenie przekierowane do studia, powinien poprawnie rozwiązać zadanie konkursowe, w czasie realizacji trwania Konkursu, z zastrzeżeniem jednak, że Uczestnik na udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe ma 30 sekund. Organizator bierze pod uwagę tylko pierwszą odpowiedź Uczestnika oraz odpowiedź, której Uczestnik zaczął udzielać w czasie określonym w zdaniu poprzednim. Jeżeli pierwsza odpowiedź będzie prawidłowa i jeśli Uczestnik nie naruszył zasad niniejszego Regulaminu, wówczas nabywa on prawo do Nagrody. Uczestnik, który nie udzieli prawidłowej odpowiedzi na zadanie konkursowe bądź nie udzieli jej w określonym powyżej czasie, kończy udział w Konkursie. W takiej sytuacji Organizator nawiązuje połączenie z kolejnym Uczestnikiem, zgodnie z procedurą określoną w ustępach powyższych.

                                          

16. W konkursie może być przeprowadzona dodatkowo gra bonusowa. W takim przypadku, aby wygrać nagrodę dodatkową (bonus) uczestnik musi w czasie 30 sekund odpowiedzieć na pięć pytań wiedzowych zadanych przez Prowadzącą konkurs na żywo, na wizji. Każdorazowo prowadząca informuje o rozpoczęciu gry bonusowej i startuje czas przeznaczony na odpowiedź. Jeśli w trakcie udzielania odpowiedzi nastąpi przerwanie połączenia nie z winy Organizatora, Uczestnik nie nabywa prawa do nagrody.                              

                                          

17. W sytuacji, gdy Uczestnik Konkursu w danej Audycji, z którym uzyskano połączenie przekierowane do studia jest niepełnoletni lub udzieli nieprawidłowej odpowiedzi lub też nastąpiło rozłączenie przed  udzieleniem prawidłowej odpowiedzi na antenie i nie ma możliwości wyłonienia kolejnego Uczestnika Konkursu, Konkurs zostaje zakończony i żaden z Uczestników nie nabywa prawa do Nagrody.                              

 

18.     Zgłoszenie do Konkursu i wykonanie Połączenia zrealizowanego nie gwarantuje otrzymania Nagrody.

                                      

IV. ZADANIA KONKURSOWE

 

§ 7

1. Konkursy mogą mieć charakter wiedzowy (m.in. językowy, plastyczny, liczbowy) lub opierać się na spostrzegawczości. Konkursy o charakterze wiedzowym przygotowywane są w oparciu o ogólnodostępne publikacje i słowniki, a zakres tematyczny ustalany jest przez Organizatora.

 

2. Wyłącznie Organizatorowi przysługuje prawo wyboru tematyki i zakresu wiedzy, jak również rodzaju spostrzegawczości,

które są wymagane w danym Konkursie.

                                      

3. O prawidłowości odpowiedzi Uczestnika na zadane mu pytanie lub prawidłowości rozwiązania przez Uczestnika zadania konkursowego rozstrzyga Prowadzący Konkurs (pod nadzorem Komisji sprawdzającej), zgodnie z odpowiedziami przygotowanymi przez Organizatora.

                                      

V. NAGRODY

 

§ 8

1. W Konkursie przewidziane są nagrody pieniężne. O wysokości nagród w konkretnym Konkursie Uczestnicy są informowani przez Prowadzącego Audycję.

                                      

2. Nagroda nie podlega przekazaniu osobom trzecim

                                   

3. W celu weryfikacji danych Uczestnika Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych w Regulaminie oświadczeń, podania dodatkowych danych bądź przedłożenia dokumentów. Nie spełnienie warunków Konkursu lub innych warunków wynikających z przepisów prawa powoduje utratę prawa do Nagrody.

 

4. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy w ciągu 45 dni od daty zakończenia Konkursu. W przypadku gdy wartość nagrody wyniesie 760,00 zł brutto lub więcej Zwycięzca jest zobowiązany opłacić  należny podatek od nagród w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 9

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 października 2013 roku

                                      

 

§ 10

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator.

                                      

2. Wszelkie reklamacje z tytułu uczestnictwa w „Zgłoszeniach do programu Zagadkowa Wyspa" jego Uczestnicy winni zgłaszać na adres e-mail: reklamacja@lowcynagrod.com Pisemne reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, dokładny opis i powód reklamacji.             

                                      

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

                                      

4. Reklamacje będą rozpatrywane w imieniu Organizatora przez Komisję sprawdzającą.

                                      

§ 11

1. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie w terminie 14 dni od dnia jej rozpatrzenia.

                                      

2. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty o dacie złożenia decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora.

                                      

§ 12

1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest podać telefonicznie swoje dane osobowe przedstawicielowi Organizatora oraz wyrazić zgodę na ich przetwarzanie w celu wydania Nagrody. Organizator podejmie w ciągu 72 godzin od momentu zakończenia Audycji 5 (pięć) prób kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem Konkursu, który wygrał Nagrodę, pod numer telefonu, z którego Uczestnik dokonał Zgłoszenia telefonicznego do Konkursu.

                                      

2. Uczestnik Konkursu traci prawo do Nagrody, jeżeli:

a)   nie przekaże Organizatorowi swoich Danych osobowych lub

b) nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie lub

c)   nie skontaktuje się z przedstawicielem Organizatora z ciągu 72 godzin a jednocześnie nie będzie możliwości nawiązania z nim kontaktu w ciągu 72 godzin od momentu zakończenia Audycji w trybie opisanym w ust 1 Regulaminu.

                                       

 

 

§ 13

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:                 

a)   zgłaszanie się do Konkursu przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu,                             

b) szkody powstałe w skutek nieprawidłowego wykonania zgłoszenia do Konkursu,

c)   wykonywanie zgłoszeń do Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami Regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia.                     

                                       

2. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.lowcynagrod.com.